ВМРО БЕШЕ ЕДНА ИСТИНСКА БЪЛГАРСКА НАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Преди време имахте възможност да се запознаете с един изключително отвратителен момент от нашата история – продажността на българската земеделска емиграция в Сърбо-Хърватско-Словенското кралство (бъдещата Югославия) след Септемврийското въстание от 1923 г. Тогава отпечатахме цялостния текст на брошурата „Родоотстъпници” с пълния списък на българите, продали се за тридесет сребърника на сръбските ни съседи и наредили се на сръбския казан. Така те прекарват почти едно десетилетие на унижение, работейки срещу Родината си. Брошурата беше резултат от разузнавателната дейност на ВМРО по поръка на водача на организацията Иван Михайлов. Тогава много от читателите имаха възможност да видят редица от популярните земеделски дейци без маска и да се види как те са получавали сръбски динари, продавайки националните интереси на България.

Сега ще имате възможност да се запознаете с нещо не само любопитно, но и точно обратното на посочения и известния Ви от преди списък на продажните сръбски храненици. Това е един изключително ценен документ, от който се вижда как българския народ и неговите най-добри синове осигуряват средства за дейността на революционната организация (ВМРО) на поробените българи, останали след Ньойския мирен договор (1919 г.) в рамките на Гърция и Сърбия.

Това е Приходо-разходната книга на Вътрешната македонска революционна организация (ВМРО) от последната година от живота и дейността на един от най-великите българи Тодор Александров. Книгата обхваща времето от 1 септември 1923 г. до 30 септември 1924 г. Тя е водена от един от най-честните българи, счетоводителят на ВМРО Спиридон Велев, баща на бележития революционер и представител на ВМРО във Виена Никола Велев. Ако в преди публикувания документ със списъка на нашите продажни българи, сръбски храненици, имаше хора които вероятно са се срамували, срещайки познати имена, а може би и една скрита страна на свои близки, тук точно обратното. Ще имате възможност да се запознаете с имената и родолюбивите действия на Вашите близки, а може би дядовци или бащи. Ако досега много от нашите историци се хващаха за скромноста на Апостола на българската свобода – Васил Левски, позовавайки се на неговото тефтерче, тук ще видите също едно изключително точно счетоводство - как и от къде, и от кого са получавани парични средства за издръжката на ВМРО и за нейните действия и колко, и за какво, с точност до стотинката са харчени тези народни български пари. Тук ще имате възможност да видите и имената на известни наши сънародници евреи, които са подпомагали нашите революционери. Само си спомнете и за големия български революционер, евреина Рафаел Камхи, който като Спиридон Велев е също касиер на ВМОРО още от времето на нейното създаване.

Тодор Александров

Тази Приходо-разходна книга е попълвана, когато е бил действащ Устава на ВМОРО, приет на Първия Рилски общ конгрес на Организацията, състоял се през септември-октомври 1905 г. Тук Ви прилагам и текста от устава, от който се вижда как организацията е набирала материалните средства, необходими за издръжката и за дейноста й:

„Глава ІV. – Материални средства на Организацията.

Чл. 16. – Материалните нужди на Организацията се посрещат от: а) редовни членски вносове; б) доброволни помощи и налози; в) помощи и подаръци, изпратени от Организацията от странство; г) глоби; д) непредвидени приходи, добити със силата на оръжието.”

През март 1908 г. ВМОРО, по време на Кюстендилския си общ конгрес изработва нов правилник, в който с повече подробности са направени уточнения как да се осигурява материалната издръжка и финансовото устройство на Организацията. Това е направено в Отдел VІІ на правилника, който е също действащ по времето, когато е водена тази Приходо-разходна книга. Този важен текст има следното съдържание:

„Материална издръжка и финансово устройство на Организацията

Чл. 221 – Своята материална издръжка Организацията посреща от: а) редовни членски вноски, б) доброволни помощи и налози, в) от разни външни помощи и пожертвувания, изпратени чрез представителството в името на цялата Организация, г) глоби, д) приходи добити с оръжие и е) непредвидени.

Чл. 222 – Членските вноски са пропорционални с имущественото състояние на обложения (приблизително около 1/20 от предполагаемия годишен приход). Съвършено бедните членове се освобождават от вноски. Освобождават се също и членовете в ония села, които са особено засегнати от пропагандите, или през които минават общите канали на Организацията.

Чл. 223 – Членските вноски се събират ежемесечно от десетарите и се предават на касиера на местното управление. Глобите се събират от самото управление веднага или в определено срок.

Заб[ележка] – В градовете и по-големите села вноските могат да се събират веднаж на 6 месеци или на година.

Чл. 224 – Налозите се разхвърлят предимно върху нечленове от местните управления, в съгласие с околийското, и се събират срещу квитанции по начин, какъвто управлението намери за добре.

Чл. 225 – Суми добити с оръжие (грабеж, откуп и пр.) се разпределят по следния начин: Ако не са повече от 200 лири, те остават в полза на околията или околиите, които са ги придобили. Ако са повече от 200 л. и по-малко от 700 от цялата сума се вадят 200 л. за възнаграждение на заслужилата околия, а остатъкът се предава на окръжното управление за нуждите на целия окръг. Суми по-големи от 700 л. се предоставят на разположение на Централния комитет. От тая сума се отделят 200 л. за заслужилата околия и други 500 за окръга.

Чл. 226 – Всяка отделна организация има своя каса, която е под ведомството на легалните членове на респективното управление. Касите са местни (селски или градски), околийски и окръжни. Целокупната Организация има своя обща каса, която е под ведомството на Централното бюро. Прямият началник и отговорник на касата е касиерът на управлението.

Заб[ележка] – За общата каса не се предвижда специален касиер.

Чл. 227 – В местните каси постъпват всички приходи на местните организации: вноски налози, глоби и др. Местните каси отделят всеки 6 месеци по 1/3 от приходите си за респективните околийски, тия – по 1/4 за окръжните, а последните – по 1/2 за общата каса.

Чл. 228 – Независимо от предвидените постъпления в членове 225 и 227 в околийските каси постъпват и налозите върху нечленове, подаръците за околията и другите случайни общеоколийски постъпления. В окръжните каси постъпва приходите от продадените на населението подарени пушки и други материали, а в общите каси – получените чрез Представителството суми, в името на цялата Организация, и специални налози разхвърлени от Централния комитет по окръзи.

Чл. 229 – Всяко управление, изключая местните, трябва да има своя приходо-разходна книга, в която се вписва веднага всяко постъпление и разход. Управленията държат и квитанционни книги. За всяко постъпление се издава квитанция, подписана с псевдонима на касиера и подпечатана с околийския печат.”

По време на VІ редовен общ конгрес на ВМРО, който е проведен шест месеца след убийството на Тодор Александров (февруари 1925 г.) е приета специална Наредба за финансовата част на ВМРО, която влиза в сила от 1 май 1925 г. На конгреса е приет и финансовия отчет на Централния комитет. В него е отбелязано, че Спиридон Велев (с псевдоним Хесапчиев) е назначен за счетоводител на ВМРО с протокол № 53 от 27 януари 1919 г. На него е възложено от 1 април 1919 г. да води редовно двойно счетоводство за прихода и разхода на организационните суми, както и партидна книга. Практиката, която съществува в тази финансова дейност от предходния период е озаконена с изработената финансова наредба. В протокола от конгреса е отбелязано, че „Централният комитет въз основа доклада на счетоводителя реши: а) да се заведе отделна протоколна книга, с отделна номерация, за вписване решенията му, отнасящи се по проверката на оправдателните документи, срещу разходите на Централния комитет и на Представителството; б) в бъдеще всички разходи да се разрешават с протоколни решения и никаъв приход и разход да не се вписва в дневника без протоколно решение на комитета; в) счетоводителят да провери отново всички документи по прихода и разхода начиная от 1914 г. и по тях да дава съответни доклади до Централния комитет и от тогава да почва вписването в новозаведения дневник. Това така и се изпълняваше до арестуванието членовете на Централния комитет.” Връщайки се назад във времето по-нататък в отчета е отбелязано, че „след настъпването на по-нормални времена в Организацията, след 9 юни 1923 г., помисли да се започне отново уреждането на сметките и едвам на 19 ноември 1923 г. се върнаха книжата на счетоводителя, за да почне да функционира като счетоводител.”

На конгреса е приета и резолюция на Финансовата комисия, в която е приет отчета за времето от 1908 г. до 1 януари 1925 г. Това извлечение от Приходо-разходната книга на ВМРО, с което ще имате възможност да се запознаете по-долу явно е било предназначено за конгреса. То е постъпило в Централния държавен исторически архив (ЦДИА, днес ЦДА), наскоро след основаването му, заедно с предадените документи от МВР, конфискувани от Кимон-Георгиевото правителство през 1934 г. след разтурянето на ВМРО и започналите арести и обиски на ръководителите и дейците на ВМРО.

Този документ, който ще имате възможност да прочетете по-долу се предлага за пръв път на читатели и изследователи да се запознаят с него, като имате предвид че той винаги е бил на разположение на всеки интересуващ се. Досега той е бил поръчван два пъти от читатели – единият път през 1961 г. от Д. Кьосев и вторият път през 1981 г. от В. Василев. Да се надяваме, че той ще отговори на въпроса, който много от нас си задават как е могла да съществува тази революционна организация цели четири десетилетия. Отговорът е много лесен. Тя е съществувала и действала, защото е издържана и подкрепяна от българския народ. А в този невероятен документ ще срещнете имената на тези благородни наши сънародници, малоимотните заделяли от скромния си залък, а богатите пък от своя страна са заделяли наистина големи суми и то нееднократно. Това най-стриктно е документирано от този честен българин – Спиридон Велев, за който днес никой не си спомня и който се надявам от днес нататък да стане известен не само на историците, но и на обикновените и любознателни българи, както и на околовардарските тарикати. Книгата се публикува цялостно без каквито и да било съкращения. Прилагам и три факсимилета от нея, както и първата страница от наредбата на ВМРО по финансовата част, изработена по времето когато Иван Михайлов застава начело на ВМРО и продължава революционната дейност на именития си съгражданин Тодор Александров.

 

Цочо В. Билярски

* * *

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ СМЕТКИТЕ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА ВМРО ОТ 1.ІХ.1923 ДО 30.ІХ.1924 Г.

До Счетоводителя на ВМР Организация.

Заедно с настоящето предавам Ви настоящото извлечение от сметките за приходите и разходите на ВМР Организация, за от 1 септем. 1923 до 30 септем. 1924 год.

 

№ по ред Име и презиме на дарителя № на окон[чателна] р[азпис]ка Приход
1. Георги Николов Лолов 481 10 000
2. Георги Чальовски 482 10 000
3. Васил Рафаелов 483 5 000
4. Андон Пиперевски 484 8 000
5. Тасе К. Анев 485 3 000
6. Недялко Неделчев 486 10 000
7. Никола п. Василев 487 5 000
8. Никола Г. Варадинов 488 3 000
9. Никола Гочев 489 2 000
10. Коце Яворов 490 3 000
11. Дойчин Арабаджиев 491 1 000
12. Тодор Огнянов 492 5 000
13. Панче Накашев 493 3 000
14. Киро Христов 494 1 000
15. Бр. Лазар и Илия Бицанови 495 1 000
16. Д-р К. Димитраков 496 5 000
17. Петко Стойчев 497 6 000
18. Мито Ангелов 498 2 000
19. Апостол Пешов 499 2 000
20. Петър Г. Динев 500 3 000
21. Йордан Аначков 501 1 000
22. Михаил х. Янакиев 502 1 000
23. Стоян Ангелов 503 2 000
24. Сребрен п. Петров 504 1 000
25. Методи Д. Гогов 505 1 000
26. Стоян Домазетов 506 2 000
27. Христо Г. Динев 507 1 500
28. Георги К. х. Попов 508 1 000
29. Илия Христов 509 5 000
30. Тома Бакрачев 510 10 000
31. Дино Г. Динев 511 6 000
32. Апостол Ковачев 512 1 000
33. Костадин Елинов 513 2 000
34. Христо Узунколев 514 2 000
35. Борис п. Иванов 515 1 000
36. Зафир Попов 516 5 000
37. Иван Христов 517 3 000
38. Тома К. Димев 518 3 000
39. Кирил х. Мицов 519 2 000
40. Александър Басмаджиев 520 5 000
41. Вано Палазов 521 2 000
42. Туше Танов 522 2 000
43. Гоце п. Кимов 523 2 000
44. Трайко Миалски 524 4 000
45. Христо Станишев 525 3 000
46. Алекси Йовков 526 2 000
47. Васил Коцев 527 5 000
48. Йордан Аначков 528 1 000
49. Насо Дървингов 529 1 000
50. Апостол Рибаров 530 5 000
51. Панче х. Мишев 531 5 000
52. Викенти Арсов 532 1 000
53. Мише Зафиров 533 3 000
54. Христо Иванов 534 8 000
55. Илия Боев 535 3 000
56. Арсо Илиев 536 3 000
57. Васил Трифунов 537 1 000
58. Ангел Голомехов 538 3 000
59. Ване Саздов 539 3 000
60. Иван Голомехов 540 3 000
61. Петър Трендафилов 541 2 000
62. Трайко Величков 542 3 000
63. Спас Стефанов 543 1 000
64. Мицо Парпанов 544 3 000
65. Туше Чичеклиев 545 4 000
66. Стилян Янев 546 5 000
67. Пано Чолаков 547 3 000
68. Братя Китови 548 1 000
69. Д-р П. Кушев 549 1 000
70. Мисаил Рафаелов 550 3 000
71. Григор х. Иванов 551 3 000
72. Христо Галибардов 552 3 000
73. Братя Чакмакови 553 5 000
74. Гугушев & Кукуларов 554 2 000
75. Христо Г. Попов Булашъков 555 2 000
76. Деспот Теофилов 556 2 000
77. Теофил п. Анастасов 557 1 000
78. Йордан Парлеев 558 3 000
79. Иван Н. Стоянов 559 8 000
80. Салтир Трендов 560 3 000
81. Мито Ильов Междуречки 561 10 000
82. Коста Чакалов 562 5 000
83. Лазар Трайков 563 1 000
84. Атанас Анатков 564 5 000
85. А. П. Алексиев 565 1 000
86. Климент Пасхов 566 8 000
87. Братя Филипчеви 567 15 000
88. Климе Минчев & Сие 568 2 000
89. Братя Драг. и Н. Петкови 569 2 000
90. Лазар Дъновски 570 2 000
91. Георги Тасев 571 2 000
92. Христо Ставрев 572 2 000
93. Д-р Ст. Гаджев 573 1 000
94. Иван Кьорпанов 574 2 000
95. Александър Иванов 575 3 000
96. Стое Митев 576 1 000
97. Стойко Алексиев 577 2 000
98. Стойко Денков 578 1 000
99. Мано Иванов 579 1 000
100. Трайко Колев 580 1 000
101. Лазар Костов 1151 3 000
102. Тодор Голомехов 1152 2 000
103. Мара Байловска 1153 3 000
104. Божил Спасов 1154 1 000
105. Милан Димитров 1155 4 000
106. Иван Кръстев 1156 1 000
107. Георги Радненски 1157 3 000
108. Стефан Атанасов 1158 1 000
109. Славчо А. Казанджиев 1159 2 000
110. Дельо Папалиев 1160 7 000
111. Мише Тасев 1161 5 000
112. Христо Аяндельов 1162 3 000
113. Атанас Джингалозов 1163 5 000
114. Киро Динов Коджамарлийски 1164 2 000
115. Славейко Матов 1165 5 000
116. Климент Бозунков 1166 5 000
117. Наум Симеонов 1167 5 000
118. Братя Спасеви 1168 10 000
119. Димитър Цонев 1169 4 000
120. Стоян Златанов 1170 5 000
121. Тодор Танев Гюлбански 1171 5 000
122. Туше Бучков 1172 2 000
123. Билбил Иванов 1173 3 000
124. Илчо Грунев 1174 10 000
125. Христо Кузманов 1175 10 000
126. Харалампи Кузманов 1176 2 000
127. Васил Дончев 1177 6 000
128. Трайко Танев 1178 5 000
129. Бр. Дамян Петрови 1179 10 000
130. Васил Оклев 1180 5 000
131. Коне Солунчев & Синове 1181 5 000
132. Стоимир Топуков 1182 1 000
133. Угрин Сазданов 1183 10 000
134. Ефрем Дончев 1184 10 000
135. Михал Славков 1185 1 000
136. Иван Пехливанчев 1186 5 000
137. Братя Богданови 1187 6 000
138. Христо Джеров 1188 2 000
139. Димитър Николов 1189 5 000
140. Георги Рафаелов 1190 5 000
141. Асен Марчинков 1191 1 000
142. Иван Кузманов 1192 500
143. Григор Марчинков 1193 500
144. Петър Чочов 1194 500
145. Христо п. Василев 1195 500
146. Лазар Атанасов 1196 1 000
147. Мисо Ников 1197 3 000
148. Александър Анатков 1198 5 000
149. Петър Мартинков 1199 3 000
150. Ст. Найденов 1200 5 000
151. Анастас Герасимов 1201 5 000
152. Д-р Гърличков 1202 3 000
153. Кръсте М. Чапаров 1203 2 000
154. Стойчо М. Анастасов 1204 2 000
155. Филип Муратовски 1205 2 000
156. Георги А. Хаджи Исов 1206 5 000
157. Аврам Филиповски 1207 2 000
158. Тодор Гликаровски 1208 2 000
159. Ангел Арсов 1209 4 000
160. Насо Христов 1210 5 000
161. Насо Волчев 1211 2 000
162. Бр. Червен Иванови 1212 10 000
163. Димитър Крапчев 1213 1 000
164. Братя Каравчеви 1214 10 000
165. Лазар Блажев 1215 10 000
166. Братя Трайко Т. Иванови 1216 5 000
167. Синове Гоце х. Серкови 1217 2 000
168. Тодор Михайлов 1218 1 000
169. Атанас Марков 1219 2 500
170. Блаже Спасов 1220 5 000
171. Роберт Бехар 1221 20 000
172. Кръсто Василев 1222 5 000
173. Атанас Марков 1223 2 500
174. Коста Тр. Чобанов 1224 5 000
175. Иван Антонов 1225 5 000
176. Димитър Кюркчиев 1226 5 000
177. Никола Г. Данчев 1227 2 000
178. Михал Джуклев 1228 500
179. Славчо Костов 1229 500
180. Димитър Василев 1230 500
181. Никола Томов 1231 5 000
182. Исак Р. Арие 1232 300 000
183. Д-р Михаил Иванов 1233 10 000
184. Иван Кюрлиев 1234 5 000
185. Йордан Коцев 1235 20 000
186. Андрея Богоев 1236 2 000
187. Гаврил Босилков 1237 5 000
188. Тодор Гюрковски 1238 10 000
189. Филип Бабалевски 1239 3 000
190. Дойчин Христов 1240 2 000
191. Гьошо Прилепчански 1241 20 000
192. Вангел Врингов 1242 2 000
193. Коста Кошиков 1243 2 000
194. Братя Вангелови 1244 1 000
195. Вангел Пасхов 1245 1 000
196. Никола Бъчваров 1246 1 000
197. Коста Вангелов 1247 1 000
198. Христо К. Тасев 1248 4 000
199. Венцеслав п. Димитров 1249 4 000
200. Грашев Крапчев & Мирчев 1250 10 000
201. Борис Антонов & брат 1251 50 000
202. Мито Стаменов 1252 15 000
203. Д-р П. Джидров 1253 6 000
204. Моис С. Меворах 1254 50 000
205. Иван Анков 1255 5 000
206. Сидер М. Петров 1256 3 000
207. Тодор М. Петров 1257 3 000
208. Д-р Яков Митров 1258 1 000
209. Дино п. Гьорчев 1259 3 000
210. Д. Карастоянов 1260 4 000
211. Тоде Органджиев 1261 3 000
212. Пане Ценев 1262 5 000
213. Игно Анушов 1263 1 000
214. Георги Кръстев 1264 5 000
215. Георги Петров 1265 6 000
216. Григор Божинов 1266 3 000
217. Коце Мазнев 1267 10 000
218. Дино Джифаров 1268 8 000
219. Христо Кандиларов 1269 2 000
220. Братя Самушеви 1270 3 000
221. Свещ. Ив. Николов 1271 1 000
222. Свещ. Дельо Стойчев 1272 1 000
223. Йордан Наумов 1273 1 000
224. Спас Благоев 1274 8 000
225. Яким Цветанов 1275 30 000
226. Петър Наумов 1276 3 000
227. Васил Кърничев 1277 5 000
228. Петър Русев 1278 2 000
229. Никола Атанасов 1279 5 000
230. Гурко Савинов 1280 15 000
231. Атанас Ацев 1281 2 000
232. Йордан Здравев 1282 3 000
233. Илия Николов 1283 3 000
234. Богоя Н. Мойсов 1284 3 000
235. Д-р Георги Стрезов 1285 20 000
236. Максим Савов 1286 15 000
237. Д-р Кусев 1287 2 000
238. Михаил Карпузов 1288 2 000
239. Георги Петров 1289 5 000
240. Филип Ив. Филипов 1290 1 000
241. Михаил Василев & Б. Минов 1291 10 000
242. Велко Бабов 1292 5 000
243. Билбил Никодимов 1293 5 000
244. Тасе Цветков 1294 7 000
245. Магден Йовев 1295 10 000
246. Тодор п. Кръстев 1296 5 000
247. Милан Андреев 1297 15 000
248. Иван Кузманов 1298 5 000
249. Димитър Кушев 1299 6 000
250. Ст. Велинов 1300 10 000
251. Филип Цветанов 1451 5 000
252. Костадин Димитров 1452 1 000
253. Миладин Костов 1453 2 000
254. Георги Темелков 1454 2 000
255. Петър Димитров 1455 2 000
256. Андон Никодинов 1456 2 000
257. Христо Дойчинов Дамянов 1457 2 000
258. Цветан Гюрчинов 1458 1 000
259. Рафаил Щерьов 1459 2 000
260. Ефтим Матеев 1460 3 000
261. Никола Т. Ангелов 1461 4 000
262. Киро Андреев 1462 3 000
263. Китан Велянов 1463 2 000
264. Фидан Янкулов 1464 3 000
265. Григор Илиев 1465 2 000
266. Коста Сеизов 1466 3 000
267. Милко Кръстев 1467 3 000
268. Никола Трайков 1468 3 000
269. Станислав Димицков 1469 2 000
270. Здраве Силянов 1470 5 000
271. Наум Христов & Сие (умрял) 1471 20 000
272. Мицко Матеев 1472 5 000
273. Димитър Тишинов 1473 3 000
274. Гоце П. Танов 1474 5 000
275. Петър Каназирев 1475 15 000
276. Ангел Димитров 1476 3 000
277. Григор Мизов 1477 40 000
278. Костурско братство 1478 8 000
279. Димче х. Кочов 1479 20 000
280. Братя Г. Паланкови 1480 50 000
281. Нанчо Минчов & Сие 1481 5 000
282. Демирхисарско братство 1482 11 000
283. Георги Базцков 1483 2 000
284. Илия Моисов & Сие 1484 20 000
285. Иван Блажев 1485 15 000
286. Никола Бакрачев 1486 5 000
287. Дебърско братство 1487 9 000
288. Дебърско братство 1488 15 000
289. Братя Ив. и Ст. Шахови 1489 20 000
290. Никола Божинов 1490 80 000
291. Тетовско-Гостиварско братство 1491 47 000
292. Петър Тимчев 1492 5 000
293. Велешко братство 1493 13 000
294. Кичевско братство 1494 36 000
295. Лазар Палчев – Америка 1495 13 720
Всичко: 1 970 720

 

 

ВРЕМЕННИ РАЗПИСКИ

1. Заменена № 1285 1
2. Заменена № 1489 2
3. Заменена № 567 3
4. Заменена № 1241 4
5. Спиро Хольолчев 5 20 000
6. Заменена № 1477 6
7. Братя Григорчеви 7 5 000
8. Илия Щурбанов 8 5 000
9. Стефан х. Николов 9 3 000
10. Андрея Кожухаров 10 1 000
11. Заменена № 1471 11
12. Заменена № 506 12
13. Славчо Бабаджанов 13 30 000
14. Димитър Григорчев 14 7 500
15. Ставро Гюрков 15 20 000
16. Спиро Гайдарджиев 16 1 000
17. Ламбро Тупаров 17 5 000
18. Йордан Дръмов 18 2 000
19. Заменена № 1280 19
20. Методи Тупаров 20 10 000
21. Заменена № 1251 21
22. Христо Кюркчиев 22 5 000
23. Заменена с № 1490 23
24. Д[ружест]во „ФУМАРО“ 24 100 000
25. Ангел Коюмджийски 25 100 000
26. Заменена с № 1479 26
27. Заменена с № 1275 27
28. Заменена с № 1286 28
29. Заменена с № 1168 29
30 Заменена с № 1252 30
31. Д[ружест]во „ФУМАРО“ 31 50 000
32. Заменена с № 533 32
33. Христо Таухов 33 1 500
34. Заменена с № 1235 34
35. Заменена с № 1491 35
36. Заменена с № 1491 36
37. Георги Османков 37 1 000
38. Д-р Деспотов 38 1 000
39. Братя Чукалеви 39 1 000
40. Заменена с № 1249 40
41. Заменена с № 1169 41
42. Христо П. Кюркчиев 42 5 000
43. Димитър Григорчев 43 7 500
44. Заменена с № 1489 44
45. Заменена с № 1165 45
46. Заменена с № 1477 46
47. Заменена с № 566 47
48. Заменена с № 551 48
49. Стефан х. Николов 49 2 000
50. Заменена с № 1175 50
51. Заменена с № 1183 51
52. Заменена с № 1174 52
53. Заменена с № 1231 53
54. Заменена с № 1285 54
55. Мицо Кюркчиев 55 2 000
56. Петър Шукаров 56 2 000
57. Заменена с № 1280 57
58. Никола Киселинов 58 3 000
59. Заменена с № 1154 59
60. Йордан Кралев 60 5 000
61. Траил Стойков 61 5 000
62. Андрея Григоров 62 3 000
63. Стефан Кермидчиев 63 1 000
64. Тодор Кръбларов 64 2 000
65. Милан Виларов 65 1 000
66. Христо Олчев 66 1 500
67. Бр. Таукови 67 5 000
68. Иван П. Смилев 68 3 000
69. Иван Митов 69 500
70. Тодор Кръбларов 70 1 000
71. Ст. Кермидчиев 71 1 000
72. Пано Ценев 72 2 000
73. Иван п. Йорданов 73 2 000
74. Братя Шавкулови 74 50 000
75. Андрея Кожухаров 75 2 000
76. Александър Костов 76 2 000
77. Заменена с № 1157 77
78. Спиро Зафиров 78 10 000
79. Спиро Олчев 79 5 000
80. Христо х. Манчев 80 1 000
81. Славчо Цветанов 81 10 000
82. Заменена с № 1177 82
83. Заменена с № 1188 83
84. Зеро Куманов & синове 84 2 500
85. Заменена с № 1487 85
86. Заменена с № 1487 86
87. Петко Йосифов 87 1 000
88. Заменена с № 1280 88
89. Тодор Оклев 89 2 000
90. Петър Божков 90 5 000
91. Заменена с № 1249 91
92. Заменена с № 1248 92
93. Борис Иванов 93 3 000
94. Григор Илиев 94 5 000
95. Братя Чукалови 95 5 000
96. Христо Янкулов 96 1 000
97. Константин Весов 97 500
98. Михайл Часовникаров 98 2 000
99. Заменена с № 1489 99
100. Спас Христовски 100 5 000
101. Наум Гьоков 101 2 000
102. Заменена с № 1251 102
103. Заменена с № 1275 103
104. Заменена с № 1286 104
105.
106. Братя Спиркови 106 25 000
107. Иван Тасев 107 5 000
108. Петър Вълчев 108 10 000
109. Никола Силянов 109 4 000
110. Заменена с № 1490 110
111. От Д[ружест]во „Херцог“ за окръга 111
112. Славчо Цветанов 112 10 000
113. Климе Спространов 113 2 000
114. Аврам Чальовски 114 50 000
115. Заменена с № 1219 115
116. Братя Шавкулови 116 50 000
117. Ставри Дуков 117 20 000
118. Заменена с № 1477 118
119. Никола Киселинов 119 2 000
120. Митруш Иванов 120 1 000
121. Заменена с № 1186 121
122. Христо Дончев 122 4 000
123. Антон Янев 123 1 000
124. Климент Шахов 124 5 000
125. Иван Битраков 125 20 000
126. Ефтим Битраков 126 20 000
127. Методи Битраков 127 10 000
128. Петруш Талев 128 20 000
129. Иван Н. Гълъбов 129 3 000
130. Григор Иванов & Сие 130 15 000
131. Георги Кюркчиев 131 1 500
132. Данаил Раев 132 3 000
133. Георги Шавамов 133 10 000
134. Братя Мешкови 134 5 000
135. Йордан Катранушков 135 5 000
136. Заменена с № 1274 136
137. Стефан Милев 137 1 000
138. Заменена с № 1181 138
139. Ламбро Тупарев 139 5 000
140. Никола Каранджов 140 10 000
141. Коста Ив. Крънтев 141 5 000
142. Сабитай Рахамим 142 50 000
143. Захарий Д. Алкалай 143 40 000
144. Генерал Добревски 144 1 500
145. Вл. Фудулов (И. Фудулова) 145 1 500
146. Михаил Чукчуков 146 500
147. Иван Кръстев 147 1 000
148. Св. Серафим Алексиев 148 1 000
149. Бр. Д. и М. Фархи 149 20 000
150. Заменена с № 1234 150
151. От Дупница взети от Миров 151
152. Заменена с № 1232 152
153. Заменена с № 1479 153
154. Дим. Дзивгов 154 10 000
155. Бр. Ал. Ачкови 155 5 000
156. Алберт Пипано 156 30 000
157. Атанас Кузманов 157 2 000
158. Бр. Ст. Балакчиеви 158 10 000
159. Коста Николов 159 3 500
160. Бр. Чукалови 160 10 000
161. Любомир Драндаров (заменена №1493) 161
162. Борис Малтулков 162 1 000
163. Диме Бабутов 163 5 000
164. Братя Мишкови 164 2 000
165. Нишо Трайков 165 5 000
166. Дим. Тошков 166 20 000
167. Бохор Аврам Ашер Леви 167 15 000
168. Братя Бали 168 15 000
169. Аболаш и Ардити 169 10 000
170. Заменена с № 1484 170
171. Мише Калчинов 171 15 000
172. Ставри Крушаров 172 10 000
173. Янаки Иванов 173 2 000
174. Кръсто Влахов 174 1 000
175. Симеон Спиров 175 1 000
176. Рафе Филипов 176 2 000
177. Заменена с № 1488 177
178. Заменена с № 1487 178
179. Ламбе Алексов 179 1 000
180. Христо Янакиев 180 2 000
181. Насто Стоянов 181 5 000
182. Заменена с № 1484 182
183. Траян Костов 183 5 000
184. Заменена с № 1485 184
185. Нове Стойков 185 5 000
186. Алфред Хазан 186 40 000
187. Алексо Моисов 187 2 000
188. Авдала & Сие 188 20 000
189. Дим. Сеизов 189 2 000
190. Братя Григорчеви 190 5 000
191. Ал. Костов 191 2 000
192. Мара Гьошева 192 2 000
193. Отменена с № 1235 193
194. Ил. Крушарова 194 3 500
195. Отменена с № 1237 195
196. Бр. Ламбро и Коста Чакърови 196 2 500
197. Р. Х. Дежарсо 197 35 000
198. Панчо Николов 198 5 000
199. Братя Бали 199 20 000
200. Аврам Чальовски 200 20 000
201. Сем. Бенарой & Сие Карабиберов 3037 25 000
202. Заменена с № 1285 3038
203. Лазар Киселинчев 3039 10 000
204. Петър Траянов 3040 5 000
205. Рахамим Б. Данов 3041 12 500
206. Исак Йосиф Данон 3042 20 000
207. Бр. х. Йовкови 3043 5 000
208. Заменена с № 1481 3044
209. Милан Крапчев 3045 10 000
210. Георги Шаманов 3046 10 000
211. Бр. Николови 3047 5 000
212. Бр. Ландау 3048 15 000
213. Иомтов & Ково 3049 20 000
214. Андон Цървенков 3050 10 000
215. Яко Ашер Леви 3051 50 000
216. Езра Йосиф & Брат 3052 37 500
217. Йосиф Рахамимов 3053 10 000
218. Петър Траянов 3054 5 000
219. Йв. Н. Печулов 3055 10 000
220. Андон Лопатаров 3056 5 000
221. Димитър Недялков 3057 3 000
222. Спиро Хольолчев 3058 10 000
223 Григор Иванов & Сие 3059 10 000
224. Бр. Д. М. Фархи 3060 30 000
225. Братя Шавкулови 3061 30 000
226. Шентов и Машиах 3062 50 000
227. Нисим Натан 3063 5 000
228. Челеби Лерея 3064 25 000
229. Исак Алкалай 3065 50 000
230. Данаил Раев 3066 4 000
231. Братя Йосиф и Моис Машиах 3067 50 000
232. Салтиер Карасо 3068 50 000
233. Петър Цервенков 3069 4 000
234. Георги Спасов 3070 1 500
235. Христо Деспотов 3071 5 000
236. Иван М. Гълъбов 3072 3 000
237. Георги Палигоров 3073 5 000
238. Дуко Тасев 3074 1 000
239. Челеби Хаимов 3075 12 500
240. Бехморам Финци 3076 25 000
241. Заменена с № 1490 3077
242. Нисим Натан 3078 5 000
243. Коста Ив. Крънтев 3079 5 000
244. Моисо Крапчев 3080 1 500
245. Сабат Аладжем и Сие 3081 10 000
246. Бротя Алфаса 3082 2 500
247. Ангел Коюмджийски 3083 200 000
248. Петър Шукаров 3084 2 000
249. Шаул П. Шаулов 3085 25 000
250. Арсо Петров 3086 2 500
251. Серафим Гюрковски 3087 3 000
252. Никола Деспотов Ников 3088 1 000
253. Христо Тауков 3089 2 000
254. Челеби Маджар 3090 42 500
255. Бр. х. Йовкови 3091 5 000
256. Ив. Джангов 3092 1 500
257. Григор Иванов сие 3093 5 000
258. Братя Горчулови 3094 1 500
259. Арон Бераха & брат 3095 12 500
260. Бр. Арон и Азаря Коен 3096 50 000
261. Сузин & сие 3097 57 500
262. Стефан Николов Костов 3098 5 000
263. Васил Силяновски 3099 1 500
264. Марко Китанов 3100 3 000
265. Стефчо Наумов 2501 2 500
266. От Бр. Фернандес за окръга 2502
267. Лазар Костадинов 2503 500
268. Хаим Пинто 2504 30 000
269. Михаил Станишев 2505 5 000
270. Заменена с № 1495 1206
271. Димитър Т. Гяковски 1207 1 000
272. Ташко Дъмба 1208 1 000
273. Моис Леонов 1209 7 500
274. Рахамим Шимонов 1510 10 000
175. Антон Димитров 1511 1 200
176. Славчо Бабаджанов 1512 30 000
177. Кузман Петров 1513 5 000
178. Братя Шавкулови 1514 20 000
179. Дино Янов 1515 5 000
280. Нико Имов 02516 5 000
281. Гоце Чанов 2517 3 000
282. Христо Влахов 2518 1 000
283. Мицо Голибазски 2519 1 500
284. х. Георги Чавкаров 1520 1 000
285. Гоце Ив. Пльовков 1521 1 000
286. Никола Главов 1522 1 000
287. Дельо Гульов 1523 1 000
288. Нано Даков 1524 500
289. Димитър Дзивгов 1525 6 000
290. Ставре Иванов 1526 10 000
291. Янко Тасев 1527 5 000
292. Медан Дуков 1528 2 000
293. Андон Новков 1529 3 000
294. Заменена с № 1491 1530
295. Димче п. Апостолов 2531 5 000
296. Христо Благоев 2532 3 000
297. Ефтим Битраков 2533 10 000
298. Иван Битраков 2534 10 000
299. Гоце Гульов 2535 3 750
300. Крум Ачков 2536 1 000
301. Калчо Георгиев 2537 10 000
302. Стефан Милев 2538 1 000
303. Ил. Ив. Тасев 2539 10 000
304. Илия Талев 2540 500
305. Григор Иванов сие 2541 5 000
306. От Исак Арав за окръга 2542
307. Братя Балакчиеви 2543 10 000
308. Петруш Талев 2544 10 000
309. Георги Палигоров 2545 5 000
310. Рафаил Спиров 2546 3 000
311. Стоян Калчинов 2547 9 000
312. Заменена с № 1472 2548
313. От Бр. Фернандес за окръга 2549
314. Коста х. Зарев 2550 500
315. Братя Мешкови 2551 2 000
316. Стоян Тилков 2552 4 000
317. Теодос Пилат 2553 1 000
318. Никола Киселинов 2554 2 000
319. Генерал Добревски 2555 1 500
320. Иван Кръстев 2556 500
321. Иван Крънтев 2557 500
322. Петър Андреев 2558 5 000
323. Арсо Вълканов 2559 1 500
324. Крум Ачков 2560 1 500
325. Христо Болашъков 2561 1 000
326. Ставре Крушаров 2562 10 000
327. Симо Назмов 2563 2 000
328. Заменена с № 1483 2564
329. Вангел Бъчваров 2565 5 000
330. Коста Атанасов 2566 5 000
331. Евреите 2567 1 000 000
332. Мария Гошева 2568 2 000
333. Гоце Вучидолов 2569 2 000
334. Андрей Кожухаров 2570 1 000
335. Пантелей Баджов 2571 4 000
336. Георги Вретов 2572 3 000
337. Бр. Фернандес за окръга 2573
338. Пантелей Баджов 2574 5 000
339. Доне Чальов 2575 1 250
340. Никола Гълъбов 2576 1 000
341. Доне Чугунски 2577 1 000
342. Тале Думев 2578 5 000
343. Алексо Ив. Мучов 2579 500
344. Димитър Барулев 2580 2 500
345. Никола Христов 2581 2 500
346. Бр. Ив. и Н. Панайотови 2582 1 000
347. Заменена с № 1482 2583
348. Евреите 2584 1 000 000
349. Лазар Джоров 2585 2 500
350. Тоше Кабадульов 2586 2 000
351. Мицо Петров 2587 1 500
352. Заменена с № 1480 2588
353. Станко Станкоски 2589 5 000
354. Гоце Гугом 2590 1 250
355. Крум Ачков 2591 1 000
356. Костадин Весов 2592 500
357. Илия Крушаров 2593 1 500
358. Коста Ив. Крънтев 2594 3 000
359. Нишо Трайков 2595 5 000
360. Дим. Д. Шекерджиев 2596 2 000
361. Спиро Гьорковски 2597 2 000
362. Дим. П. Калевски 2598 5 000
363. От евреите повърната сума 2599
364. Симо Мишев 2600 1 000
365. Атанас Аврамов 2601 2 000
366. Никола Майсторов 2602 2 000
367. Недан Дамянов 2603 2 000
368. Инженер Илиев 2604 5 000
369. Бр. Спиркови 2605 25 000
370. Кузман Чупаров 2606 5 000
371. Иван Катошев 2607 2 000
372. Г. Димитров - Бобчето 2608 500
373. Христо Танушев 2609 2 000
374. Владе Икономов 2610 3 000
375. Стефан Милев 2611 1 0000
376. От Д[ружест]во Табакос за Окръга 2612
377. Крум Ачков 2613 500
378. Ставре Дуков 2614 10 000
379. От Бр. Фернандес за окръга 2615
380. От Аврам Чальовски 2616 30 000
381. Врингов & Атанасов 2617 10 000
382. Бр. Чукалеви 2618 5 000
383. Тодор Сопотски 2619 1 000
384. Антон Янев 2620 1 000
385. Бр. Шавкулови 2621 50 000
386. Бр. Баджови 2622 3 000
387. Илия Чайлев 2623 10 000
388. Никола Каранджов 2624 10 000
389. Борис Ачков 2625 500
390. Лазар Киселинчев 2626 5 000
391. Георги Киселинчев 2627 5 000
392. Бр. х. Йовкови 2628 3 000
393. Ставре Крушаров 2629 10 000
394. Милан Виларов 2630 1 000
395. Тодор Кръбларов 2631 1 000
396. Диме Барбутов 2632 4 000
397. Диме Деянов 2633 4 000
398. Антон Новков 2634 3 000
399. Харитон Новков 2635 500
400. Павел Стоянов 2636 2 000
401. Яким Лазаров 2637 500
402. Атанас Петров 2638 4 000
403. Филип Манолов 2639 5 000
404. Лазар Янев 2640 2 000
405. Спас М. Сапунджиев 2641 3 000
406. Петко Радев 2642 3 000
407. Ставре Иванов 2643 10 000
408. Сандо В. Трифунов 2644 500
409. Инж. Хр. Станишев 2645 10 000
410. Янче Самуилов 2646 4 000
411. Тодор Сопотски 2647 500
412. Георги Петров 2648 1 000
413. Стефан Кармидчиев 2649 1 000
414. Славчо Стаматковски 2650 5 000
415. Александър Малков 2801 1 000
416. Тасо Димитров 2802 1 000
417. Данаил Георгиев 2803 1 000
418. Столе Христов 2804 3 000
419. Ташков Кринтев 2805 1 000
420. Д[ружест]во „Никотеа“ 2806 100 000
421. Д[ружест]во „Нова Тракийска Компания“ 2807 300 000
422. Исак Арав & сие 2808 50 000
423. Д[ружест]во „Никотеа“ 2809 200 000
424. Рафе Филипов 2810 1 000
425. Андрея Григоров 2811 2 000
426. Михаил Божков 2812 1 000
427. Зако Ракоманов & сие 2813 2 500
428. Братя Фернандес 2814 200 000
429. Нова Тракийска Компания „Лист“ 2815 300 000
430. Д[ружест]во Фумаро 2816 100 000
431. Д[ружест]во Нова Тракийска Компания 2817 200 000
432. Д[ружест]во Консорциума 2818 100 000
От Ломския пункт 68 500
От Пловдив[ския] пункт 37 500
433. Д[ружест]во Никотеа 2819 250 000
434. Братя Фернандес 2820 100 000
435. Д[ружест]во Фумаро 2821 50 000
436. Нова Тракийска Компания 2822 100 000
437. Братя Фернандес 2823 200 000
438. Д[ружест]во Никотеа 2824 250 000
439. Нова Тракийска Компания 2825 200 000
440. Братя Фернандес 2826 100 000
441. Д[ружест]во Никотеа 2827 200 000
442. Братя Фернандес 2828 200 000
443. Нова Тр. Компания 2829 300 000
444. Д[ружест]во Никотеа 2830 200 000
445. Консорциума 2831 100 000
446. Д[ружест]во Фумаро 2832 100 000
447. Кумановско Братство 2833 5 000
448. Димитър Тошков 2834 10 000
449. Константин Весов 2835 500
450. Иван и Малн Яневи 2836 1 000
451. Коста С. Нешов 2837 2 000
452. Мицо Ф. Изов 2838 3 000
453. Демирхисарско Братство 2839 5 000
Всичко: 9 595 950
Несъбрани суми срещу разписки, които прилагам тука
Врем[енна] разписка 105 2 000
Окончателна разписка 502
Недобори 500 2 500
Чист приход – Всичко лв. 9 593 450

 

РАЗХОДИ

№ на разписката

Дата

За какво е направен разхода Сума
1923 год.
1. 6. Х. За файтон 80
2. 13. Х. Канцеларски 38
3. 30. Х. Канцеларски 36
4. 15. ХІ. За един чифт чорапи 40
5. 29. ХІ. За канцеларски 34,50
6. 6. ХІІ. За канцеларски 32
7. 13. ХІІ. За канцеларски 28
8. 15. ХІІ. Издръжка на Хр. Стефанов 510
9. 22. ХІІ. Канцеларски 25
10. 24. ХІІ. Кафета в канцеларията 620
11. 25. ХІІ. Издръжка семейството на М. Джузданов 1 900
12. 25. ХІІ. Издръжка семейството на Ст. Каркалашев 1 200
13. 25. ХІІ. За черпня на 15 момчета от Кимов 190
14. 31. ХІІ. За един колан и един пълнител 110
1924 год.
15. 2. І. За 6 палта 1 800
16. 3. І. За издръжка на Хр. Стефанов 500
17. 3. І. За издръжка на Т. Мицайков 500
18. 3. І. За издръжка на Милан Янев 700
19. 3. І. За издръжка на Б. Иванов 500
20. 5. І. За канцеларски 65
21. 10. І. За издръжка на Бл. Иванов 300
22. 10. І. За издръжка на Т. Мицайков 200
23. 12. І. За канцеларски 25
24. 12. І. За едно палто на Д. Джузданов 500
25. 13. І. За издръжка на Вл. Димитров 300
26. 14. І. За пътни до Кюстендил и издръжка Хр. Стефанов 500
27. 14. І. Помощ на Ст. Наумов 300
28. 15. І. Канцеларски 20
29. 17. І. За пътни до Струмица на Д. Джузданов 200
30. 17. І. За издръжка на Вл. Димитров 500
31. 21. І. За издръжка на Милан Янев 700
32. 24. І. За патрони на Хр. Стефанов 120
33. 26. І. За издръжка на Хр. Стефанов 600
34. 26. І. За издръжка на Хр. Стефанов 500
35. 27. І. За издръжка на Вл. Димитров 500
36. 29. І. Разноски по отиването във Видим Лом на Кимов и П. Герасимов 1 300
37. 31. І. За един бастун на Трифон 900
38. 31. І. За канцеларски 20
39. 2. ІІ. За издръжка на Вл. Димитров 200
40. 4. ІІ. За едно палто за Величков човек 600
41. 6. ІІ. За издръжка на Хр. Стефанов 200
42. 6. ІІ. За издръжка на Йордан Нанев от Лезово 200
43. 10. ІІ. Издръжка на Хр. Стефанов 350
44. 12. ІІ. За един чифт подметки на Вл. Димитров 80
45. 12. ІІ. За канцеларски 45
46. 13. ІІ. За поправка на автомобила 280
47. 13. ІІ. За едно палто за Величков човек 600
48. 17. ІІ. За издръжка на Хр. Стефанов 350
49. 19. ІІ. За канцеларски 30
50. 19. ІІ. За издръжка на Вл. Димитров 250
51. 23. ІІ. За две палта на едно момче от Радовишката и едно от Малешевската чета 1 700
52. 24. ІІ. За издръжка на Хр. Стефанов 350
53. 25. ІІ. За издръжка на Вл. Димитров 350
54. 2. ІІІ. За издръжка на Хр. Стефанов 700
55. 2. ІІІ. За издръжка на Вл. Димитров 700
56. 15. ІІІ. За канцеларски 22
57. 15. ІІІ. За канцеларски 20
58. 16. ІІІ. За издръжка на Хр. Стефанов 350
59. 16. ІІІ. За издръжка на Вл. Димитров 350
60. 23. ІІІ. За издръжка на Хр. Стефанов 350
61. 27. ІІІ. За издръжка на Ашмед Исмаилов 300
62. 30. ІІІ. За издръжка на Хр. Стефанов 350
63. 1. ІV. За издръжка на Ашмед Исмаилов 750
64. 6. ІV. За издръжка на Хр. Стефанов 350
65. 12. ІV. За издръжка и подметки на Хр. Стефанов 450
66. 20. ІV. За издръжка на Хр. Стефанов 350
67. 26. ІV. За издръжка на Давко Данаилов 200
68. 26. ІV. За издръжка на Хр. Стефанов е пътни до К[юстен]дил 950
69. 1. V. За издръжка на Ашмед Исмаилов 540
70. 4. V. За издръжка на Хр. Стефанов 350
71. 8. V. За издръжка на Азис Еминов 300
72. 8. V. За канцеларски 40
73. 8. V. За разноски по покойния Ефрем Чучков 500
74. 10. V. За издръжка на Т. Мицайков 500
75. 11. V. За издръжка на Хр. Стефанов 350
76. 11. V. За издръжка на Али Чауш 500
77. 12. V. За канцеларски 22
78. 12. V. За издръжка на Ашмед Исмаилов 300
79. 12. V. За издръжка на Т. Д-р Ристакиев 300
80. 12. V. За издръжка на Пено Гонов 400
81. 12. V. За издръжка на Христо Андонов 400
82. 12. V. За издръжка на Георги Делиманов 500
83. 12. V. За издръжка на Костадин Георгиев 400
84. 12. V. За издръжка на Кръсто Каракачев 400
85. 13. V. За издръжка на Панчо Янев 500
86. 14. V. За издръжка на Ипократ Развигоров 500
87. 15. V. За един костюм на И. Развигоров 900
88. 15. V. За един чиут обувки на Гр. х. Кимов 600
89. 15. V. За издръжка на Азис Еминов 300
90. 17. V. За паспорт и пътни до Цариград на Аш. Исмаилов 2 100
91. 18. V. За издръжка в Самоков на Каркалашев и пътни – Самоков – Кюстендил на Зафиров и Гущеров 600
92. 19. V. За издръжка на П. Ацев 100
93. 19. V. За издръжка на Янаки Цветанов 100
94. 19. V. За издръжка на и пътни Лом на М. Монасиев 150
95. 19. V. За издръжка на Хр. Стефанов 700
96. 20. V. За издръжка на 3 момчета от Гевгелийската чета 900
97. 20. V. За издръжка на Янаки Цветанов 550
98. 20. V. За издръжка на П. Ацев 550
99. 20. V. За издръжка на Азис Еминов 500
100. 20. V. За издръжка на Али Чауш 550
101. 21. V. За превоз от София до Свиленград а А. Исмаилов 200
102. 21. V. За издръжка на Гаврил Митов 500
103. 22. V. За канцеларски 25
104. 22. V. За издръжка на Богдан Цонев 300
105. 22. V. За издръжка на Ипократ Развигоров 450
106. 24. V. За издръжка на Милан Янев 400
107. 24. V. За издръжка на Георги Попов 500
108. 24. V. За издръжка на Коста Димитров 500
109. 24. V. За издръжка на Наце Христов 500
110. 24. V. За издръжка на Никола Митров 500
111. 28. V. За канцеларски 10
112. 29. V. За канцеларски 25
113. 29. V. За издръжка на Миланя Янев и пътни до К[юстенди]л 500
114. 29. V. За издръжка на Богдан Цонев 200
115. 30. V. За храна на 9 души на П. Пашата 2 000
116. 31. V. За един костюм дрехи на Гр. х. Кимов 3 000
117. 31. V. За издръжка на П. Янев 300
118. 31. V. За издръжка на Тодор Мицайков 500
119. 31. V. За издръжка на Ипократ Развигоров 500
120. 31. V. За издръжка на Хр. Стефанов 500
121. 31. V. За издръжка на Гаврил Митов 300
122. 31. V. За издръжка на Али Чауш 500
123. 31. V. За издръжка на Петър Ацев 500
124. 31. V. За издръжка на Ш. Ахмед и Мурад Арив 1 000
125. 31. V. За издръжка на Азис Еминов 500
126. 31. V. На Ст. Каркалашев помощ 200
127. 1. VІ. За файтон дадени от Кимов 500
128. 2. VІ. За издръжка на Ст. Петков 500
129. 2. VІ. За издръжка на Богдан Цонев 200
130. 6. VІ. За канцеларски 50
131. 6. VІ. За издръжка на Йордан Момчилов 50
132. 9. VІ. За една риза на Паликрушев 200
133. 9. VІ. За една риза, връзка и копчета 300
134. 9. VІ. За два панталона 500
135. 9. VІ. За един чифт обуща на Паликрушев 500
136. 9. VІ. За един костюм дрехи на Паликрушев 2 000
137. 10. VІ. За един чифт юфтени обуща на Хр. Петров 400
138. 10. VІ. За файтон и др. на Т. Мицайков 350
139. 10. VІ. За един часовник на П. Пашев 500
140. 11. VІ. За издръжка на Али Чауш 500
141. 11. VІ. За издръжка на Хр. Стефанов 500
142. 11. VІ. За издръжка на П. Ацев 500
143. 11. VІ. За издръжка на Шукри Амедов 500
144. 11. VІ. За издръжка на Азис Еминов 500
145. 11. VІ. За издръжка на Мурад Алиов 500
146. 11. VІ. За издръжка на Паликрушев 600
147. 13. VІ. За 5 души 1 000
148. 13. VІ. За 5 чифта панталони 1 300
149. 15. VІ. За издръжка на Митко Фимков 300
150. 17. VІ. За издръжка на Т. Георгиев – Гущера 200
151. 17. VІ. За издръжка на П. Василев 200
152. 18. VІ. За издръжка на Вл. Димитров 100
153. 19. VІ. Разноски по чека от Америка 35
154. 19. VІ. За издръжка на М. Трайков и И. Развигоров 200
155. 20. VІ. За издръжка на Мурад Ариов 500
156. 20. VІ. За издръжка на П. Ацев 500
157. 20. VІ. За издръжка на Сади Али 600
158. 20. VІ. За издръжка на Шукри Ахмедов 500
159. 20. VІ. За издръжка на Азис Еминов 500
160. 20. VІ. За издръжка на Али Чауш 500
161. 20. VІ. За издръжка на Л. Димитров 500
162. 23. VІ. За канцеларски 18
163. 23. VІ. За издръжка на Паликрушев 400
164. 25. VІ. Пътни и дневни до Лом и Марчево на Кимов 665
165. 25. VІ. За сандали на Хр. Стефанов и обуща на М. Попето 470
166. 26. VІ. За фенерче и батерии на Ив. Коцев 450
167. 26. VІ. За 60 раници на Ив. Коцев 12 000
168. 26. VІ. За три чували 90
169. 26. VІ. За издръжка на Панзо Зафиров 250
170. 26. VІ. За издръжка на Тодор Гущера 250
171. 26. VІ. За издръжка на Асен Милев 200
172. 26. VІ. Разноски на Зарко Кутузов до София 500
173. 27. VІ. За превоз до Баня на материали 30
174. 27. VІ. Разноски до Пловдив на Д. Паликрушев 200
175. 29. VІ. За пътни и др. до Г. Джумая и обратно З. Кутезов 600
176. 29. VІ. За издръжка на Мих. Стефанов 100
177. 30. VІ. За хотел на 11 момчета 7 080
178. 30. VІ. За кафета в канцеларията 1 232
179. 30. VІ. За телефон с провинцията и за шофьора легло 325
180. 30. VІ. За издръжка на П. Ацев 500
181. 30. VІ. За издръжка на Муради Али 500
182. 30. VІ. За издръжка на Сеиди Али 500
183. 30. VІ. За издръжка на Али Чауш 500
184. 30. VІ. За издръжка на Шукри Амедов 500
185. 30. VІ. За пътни до Габрово на Н. Ангелов от Велешко 300
186. 30. VІ. За пощенски разписки 1 337,40
187. 1. 7. За издръжка сем. Георги П. Христов 3 000
188. 1. 7. За издръжка сем. Ал. Стефанов 3 000
189. 1. 7. За издръжка сем. на Петър Пашата 3 000
190. 1. 7. За издръжка Славка Чучков 2 000
191. 1. 7. Издръжка сем. Панчо Михайлов 3 000
192. 1. 7. Издръжка Панзо Зафиров 500
193. 1. 7. Издръжка на Вл. Димитров 500
194. 1. 7. Издръжка на Тодор Гущера 500
195. 1. 7. Издръжка Трайчо Пацков 500
196. 1. 7. Издръжка Ази Семинов 500
197. 2. 7. Издръжка Азем Моарем 450
198. 2. 7. За файтон 203
199. 2. 7. Издръжка Хаджи Гр. Кимов 500
200. 2. 7. Капитан Хр. Николов Хасково 2 609,20
201. 4. 7. За 3,50 м. плат за Лазо Скопския войвода 682,50
202. 5. 7. За фанели 9 428,75
203. 5. 7. За 1 чувал празен 30
204. 5. 7. За фенерчета и батерии 600
205. 7. 7. Пътни и др. разноски Кюстендил Гр. Кимов 500
206. 8. 7. За храна на Кирил Григоров 300
207. 9. 7. Издръжка Хр. Стефанов 600
208. 9. 7. Издръжка Стефан Петков 3 010,40
209. 9. 7. Фенерчета и батерии за Бърльо 600
210. 10. 7. Издръжка Панзо Зафиров 500
211. 10. 7. Издръжка Владо Димитров 500
212. 10. 7. Издръжка Трайчо Пацков 500
213. 10. 7. Издръжка Иван Коцев Параспуро 500
214. 10. 7. Един пълнител за Владо Димитров 240
215. 10. 7. Издръжка Тоде Гущера 500
216. 10. 7. Издръжка Али Чауш 500
217. 10. 7. Издръжка Петър Ацев 500
218. 12. 7. За 1 чифт калцуни 65
219. 13. 7. За заслуга на Кацаров 5 000
220. 15. 7. За наем на Ив. Коцев Параспуро 500
221. 17. 7. За издръжка Панзо Зафиров 200
222. 17. 7. Фотография 109,50
223. 18. 7. Един чифт обуща Тодор Ефтимов 600
224. 18. 7. Едни панталони за Малов 250
225. 18. 7. Един костюм дрехи 2 000
226. 18. 7. Издръжка и др. разноски Тодор Ефтимов 700
227. 19. 7. Едни подметки Гр. Х. Кимов 100
228. 20. 7. Издръжка Трайчо Пацков 500
229. 20. 7. Издръжка Тодор Гущера 550
230. 20. 7. За издръжка Панзо Зафиров 550
231. 20. 7. Издръжка Христо Стефанов 550
232. 20. 7. Издръжка Иван Коцев 500
233. 21. 7. Един чифт обуща за Пан. Константинов 450
234. 21. 7. Издръжка Асен Милев 200
235. 21. 7. Издръжка Али Чауш 550
236. 21. 7. Издръжка Петър Ацев 550
237. 22. 7. Куртка и панталони К. Стефанов Гостоварски 700
238. 22. 7. Григор Х. Кимов издръжка 1 050
239. 23. 7. Разни вещи на Гр. Х. Кимов 370
240. 23. 7. Калци за Хаджи Григор 175
241. 23. 7. Два пълнителя на Хаджи Григор 160
242. 24. 7. Едни калци 120
243. 24. 7. Дрехи за Хаджи Григор 1 300
244. 25. 7. Раници 25 5 000
245. 25. 7. На Тетовска и Гостиварска група 3 500
246. 25. 7. Три пълнителя Кирил Стефанов 240
247. 25. 7. Калци и пояси 11 750
248. 25. 7. 9 чифта захарове за Тет. и Гостив. Грепа 270
249. 25. 7. За превоз 25
250. 25. 7. Издръжка Тодор Мицайков 300
251. 26. 7. Крутка перелина панталони Дим. Лазаров 1 300
252. 28. 7. Една чанта ръчна 220
253. 28. 7. 10 Планшери 150
254. 28. 7. Фенерче и батерии 145
255. 28. 7. 3 часовника малки 795
256. 28. 7. Звъцова жица 154
257. 29. 7. За издръжка сем. Ефтим Цеков 2 000
258. 29. 7. За издръжка сем. на Петър Пашата 3 000
259. 29. 7. Заплата счетоводител 4 500
260. 29. 7. За издръжка на сем. на Панчо Михайлов 3 000
261. 29. 7. За издръжка сем. Георги П. Христов 3 000
262. 29. 7. Издръжка семейство Алекси Стефанов 3 000
263. 30. 7. За легло на Пено Гонев 560
264. 30. 7. Легло Ефтим Илиев 200
265. 30. 7. Легло Файзли Байрамов 440
266. 30. 7. Легло Димитър Василев 120
267. 30. 7. Части за автомобил 2 135
268. 30. 7. За издръжка Трайчо Пацов 100
269. 30. 7. За автомобил Брезов 400
270. 30. 7. Издръжка Иван Коцев 500
271. 30. 7. Автомобил пор. Тошев 700
272. 30. 7. За пътни на Асен Милев Джумай 100
273. 31. 7. Христо Симеонов Ортакьой 363
274. 31. 7. Димитър Финков малашевската чета 139
275. 31. 7. Шукри Амедов тетовска чета 100
276. 31. 7. Панте Димитров малашевската чета 597
277. 31. 7. Димитър Илиев 364
278. 31. 7. Али Юсеинов, Петър Ацев, И. Веселинов, К. Кирчев 1 720
279. 31. 7. Панайот Зафиров, Тр. Македонски, прилепска чета 823
280. 31. 7. Петър Иванов и Милан Иванов, мал[ашевска] чета 499
281. 31. 7. Янаки Цветов, И. Мехмедов и Али Салиев, мал[ашевска] чета 409
282. 31. 7. Тодор Гущеров, Стефан Митев щипска чета 874
283. 31. 7. Петър Ацев, тетовска чета 91
284. 31. 7. Пане Николов, Пане Петров, мал[ашевска] чета 54
285. 31. 7. Илия Христов, Наце Арсов велешка чета 156
286. 31. 7. Панче Янев от Щип 145
287. 31. 7. Васил П. Ананиев Георги Петров, куман[овска] чета 159
288. 31. 7. Никола Ангелов 61
289. 31. 7. За легло 5 души тетовска чета 2 125
290. 31. 7. За легло 6 души тетовска чета 581
291. 31. 7. За легло 2 скопска чета 190
292. 31. 7. За легло 4 души малашевска чета 904
293. 31. 7. За пътни и др. разноски до Петрич на 3 души 750
294. 31. 7. За издръжка Тодор Гущера 500
295. 31. 7. Пътни и др. разноски Блажо Иванов Кюстендил 500
296. 31. 7. За издръжка на Хр. Стефанов 500
297. 31. 7. За издръжка Трайче Пацков 500
298. 31. 7. За пътни и др. разноски Т. Мицайков Кюстендил 500
299. 31. 7. За издръжка на Величко Велянов и квартира 1 280
300. 31. 7. За издръжка на сем. Ст. Петков Чирпан 3 011
301. 31. 7. За издръжка на Ташо Боневски 200
302. 1. 8. Пътни Гор. Джумая Сл. Петров 300
303. 1. 8. Издръжка Ив. Стефанов 500
304. 1. 8. Куртка панталони Тр. Пацков 700
305. 1. 8. Долни дрехи Димитър Фимков 150
306. 1. 8. Канцеларски 100
306. 1. 8. Издръжка Милан Панов 150
307. 1. 8. Издръжка Марин Георгиев 300
308. 1. 8. Церове на Христо Стефанов 60
309. 1. 8. Лекарства на Марин Георгиев 27,30
310. 1. 8. По работа с автомобил Горна-Баня 315
312. 1. 8. Временна помощ Георги Николов 200
313. 1. 8. Издръжка на Дими. Василев от кост[урска] чета 300
314. 1. 8. Издръжка Вл. Димитров 500
315. 1. 8. Издръжка на Ипократ Панев 500
316. 1. 8. Пътни до Левуново К. Стоянов 250
317. 1. 8. Издръжка на Панзо Зафиров 500
318. 1. 8. Издръжка на Мирчо Кекериков 500
319. 1. 8. Кобур и др. принадлежности 350
320. 1. 8. Издръжка на Величко Велянов 900
321. 1. 8. Издръжка сем. Блаже Николов 2 000
322. 1. 8. Наем квартира Вел. Велянов 400
323. 1. 8. Издръжка на Хаджи Гр. Кимов 500
324. 2. 8. Временна помощ на Ан. Манев 300
325. 2. 8. За шнур 50
326. 3. 8. Помощ на Али Керимов от коч[анска] чета 300
327. 3. 8. Издръжка Тодор Ефтимов 600
328. 3. 8. Автомобил с Брезов из града 500
329. 3. 8. Издръжка Михаил Гърчев 500
330. 4. 8. Четири пълнитела за Керимов и Гърчев 320
331. 4. 8. Помощ на Еюб Филипович Бошнак 200
332. 4. 8. Издръжка Владо Димитров 500
333. 4. 8. Лекарства 40,10
334. 4. 8. Издръжка Ипократ Панев 500
335. 4. 8. Издръжка Никола Атанасов 600
336. 4. 8. Помощ на Пант. Константинов 200
337. 4. 8. Издръжка Мирчо Кекеритков 500
338. 5. 8. Калци големи и малки за Тр. Пацков 175
339. 5. 8. 2 пачки за парабел Тр. Пацков 160
340. 5. 8. Един патрондаш 300
341. 5. 8. За храна П. Герасимов 1 500
342. 5. 8. Издръжка Тр. Пацков 250
343. 5. 8. 10 куб. см. против дезинтерия сириум 430
344. 6. 8. Пътни на Седи Али 150
345. 6. 8. Пътни до Джумая на П. Димитров 250
346. 6. 8. Издръжка на М. Джузданов 1 000
347. 6. 8. Издръжка Т. Ефтимов 400
348. 6. 8. Помощ Дончо Зафиров 300
349. 7. 8. Обуща Цв. Куманов 250
350. 7. 8. Помощ на Тома Павлов 300
351. 7. 8. П. Михайлов 3 000
352. 7. 8. Канцеларски 15
353. 7. 8. Помощ на Т. Стойчев 200
354. 7. 8. Помощ на Хр. Илков 200
355. 7. 8. Помощ на Ефтим Илиев 200
356. 7. 8. Помощ на Ат. Ваклинов 200
357. 7. 8. Помощ на Кузман Йорданов 200
358. 7. 8. Помощ Борис Иванов 200
359. 7. 8. Помощ Борис Неданов 300
360. 7. 8. Издръжка на Пано Печигански 600
361. 7. 8. Помощ на бошнака Филипович 1 000
362. 7. 8. Издръжка Хр. Стефанов за церове 30
363. 7. 8. Колети странство 272
364. 8. 8. Помощ Димитър Медарски 300
365. 8. 8. Помощ Васил Николов 300
366. 8. 8. Помощ на Станой Стоянов 300
367. 8. 8. Наем стаята склад 2 500
368. 8. 8. Петдесет нагантови патрони 175
369. 8. 8. Вълнени долни дрехи 300
370. 8. 8. Фенерчета и батерии 525
371. 8. 8. Фитил 40
372. 8. 8. Временна помощ Мито Гайдов 300
373. 8. 8. Помощ на Георги Николов 100
374. 8. 8. Помощ Даме Йорданов 300
375. 8. 8. Канцеларски 65
376. 8. 8. Автомобил вън града Брезово 200
377. 8. 8. Помощ сем. Туше Чолев 2 000
378. 8. 8. Помощ Ст. Атанасов 300
379. 8. 8. Помощ на Али Салиев 200
380. 8. 8. Издръжка П. Константинов 150
381. 9. 8. Издръжка Гр. Х. Кимов 500
382. 9. 8. Издръжка сем. П. Арсенов 1 500
383. 9. 8. Пътни до Дупница Т. Ефтимов 400
384. 9. 8. На Дончо Чупаринов 300
385. 9. 8. Един каскет 120
386. 9. 8. Файтон 220
387. 9. 8. За вещи Д. Ризов 500
388. 9. 8. Манерка патрони свирка 310
389. 9. 8. Три костюма 1 850
390. 9. 8. Костюм и др. 840
391. 9. 8. Ножици и др. 170
392. 10. 8. Автомобил 1 241
393. 10. 8. Пътни до Кюстендил Ив. Коцев 100
394. 10. 8. Печът 100
395. 10. 8. Навло 60
396. 10. 8. Издръжка Ив. Коцев 500
397. 10. 8. Издръжка Тр. Пацков 500
398. 10. 8. Пътни на трима Кюстендил 500
399. 10. 8. Пътни и др. разноски на трима Кюстендил 1 200
400. 11. 8. Три будилничета 795
401. 11. 8. Батерии и фенерчета 150
402. 11. 8. Калци 175
403. 11. 8. Дрехи 2 600
404. 11. 8. Издръжка сем. М. Джузданов за 4 месеца 12 000
405. 11. 8. Издръжка Хр. Стефанов 500
406. 11. 8. Издръжка П. Зафиров и Т. Гущера 1 000
407. 11. 8. Автомобил 6 372
408. 11. 8. Помощ Филипович 500
409. 11. 8. Три чифта сандали 570
410. 11. 8. Издръжка П. Константинов 500
411. 11. 8. Издръжка Стойчо Христов 300
412. 11. 8. Помощ на Ат. Ваклинов и Ефтим Илиев К. Йорданов 450
413. 11. 8. Издръжка П. Асенов 1 250
414. 11. 8. На сестрата на Асенов 500
415. 11. 8. Помощ Станко Александров 500
416. 11. 8. Аванс на М. Джузданов 1 000
417. 12. 8. Издръжка сем. Даскалов 3 011
418. 12. 8. Прибори за миене 35
419. 12. 8. Лекарства 52
420. 12. 8. Кърпа за лице 80
421. 12. 8. Пътни до Кюстендил Дим. Лазаров 750
422. 12. 8. Пътни и др. Кюстендил Дим. Ризов 625
423. 12. 8. Едни горни калци 135
424. 12. 8. 8 ризи за Иван Коцев 460
425. 12. 8. Фанела, гребен, паста 230
426. 12. 8. Кърпа за лице 45
427. 12. 8. Гащи фанелени 100
428. 12. 8. Помощ бошнаците 500
429. 12. 8. Лекарства Дим. Василев 16
430. 12. 8. Канцеларски 95
431. 12. 8. Аптекарски 82
432. 12. 8. 2 чифта каишки за калци 40
433. 12. 8. Пътни разноски Тр. Пацков 210
434. 13. 8. Издръжка на Андри Петров 500
435. 13. 8. Долни дрехи 115
436. 13. 8. Пътни и др. разноски М. Джузданов Кюстендил 900
437. 13. 8. Храна 3 от малешев[ска] чета 600
438. 13. 8. 1 чифт цървули 600
439. 13. 8. Помощ Дончо Зафиров 250
440. 13. 8. Един чифт гумени цървули 250
441. 13. 8. Канцеларски 23
442. 13. 8. 25 патрончета Н. Томалевски 101
443. 14. 8. 200 чифта цървули 30 700
444. 14. 8. Помощ бошнаците 500
445. 14. 8. Пътни до Петрич Пандо Димитров 200
446. 14. 8. Рецепта 26,80
447. 14. 8. Пренос на багаж от Кюстендил 30
448. 14. 8. Магазинаж за багаж 6
449. 14. 8. Издръжка Никола Атанасов 250
450. 14. 8. Издръжка Силко Цветков 1 000
451. 15. 8. За хотел на Мито Гайдов 380
452. 15. 8. За хотел на Ташо Бонев 720
453. 15. 8. За хотел на Димитър Репов 160
454. 15. 8. За хотел 700
455. 15. 8. За хотел 160
456. 15. 8. Пътни и др. разноски до Петрич 250
457. 15. 8. Пътни до Кюстендил и обратно 200
458. 15. 8. За автомобил по панахидата Княжево 350
459. 15. 8. Издръжка В. Велянов 800
460. 15. 8. За 200 чифта цървули 11 000
461. 15. 8. Издръжка П. Михайлов 3 000
462. 15. 8. За П. Чавдаров – патрони 105
463. 15. 8. Наем на склада за м. август 500
464. 15. 8. Поправка обуща и чорапи 200
465. 15. 8. Търговска разписка 200
466. 16. 8. Пътни до Петрич 250
467. 16. 8. Помощ на босняците 250
468. 16. 8. Помощ на Пандо Кицов - убит 200
469. 16. 8. Помощ на П. Струмишки и П. Пържолев 400
470. 16. 8. За долни дрехи 230
471. 16. 8. Временна помощ на М. Рафаелов-Гевгели 200
472. 16. 8. За автомобил на П. Чавдар 912
473. 16. 8. За едни подметки 50
474. 16. 8. За долни дрехи 115
475. 16. 8. За пътни до Петрич 200
476. 16. 8. За пътни до Петрич 400
477. 16. 8. За два чували празни 66
478. 16. 8. За пътни и др. разноски до Кюстендил 200
479. 16. 8. Помощ на Ат. Нушков 200
480. 16. 8. За временна помощ на Хр. Стоянов 200
481. 16. 8. Издръжка на Ст. Христов 200
482. 16. 8. Церове 35,50
483. 17. 8. Помощ на шофьора 200
484. 17. 8. Ризи и гащи 115
485. 17. 8. Издръжка на бошняците 700
486. 17. 8. Помощ на болния Коста Павлов 200
487. 18. 8. Гаранция на Панчо Докузов 500
488. 18. 8. Един костюм на Пандо Струмишки 800
489. 18. 8. Звънна жица 196
490. 18. 8. За будилници 2 685
491. 18. 8. Фенерчета и батерии 190
492. 18. 8. За файтон 100
493. 18. 8. Пътни до Кюстендил 200
494. 18. 8. Издръжка на Евт. Илиев и файтон 185
495. 18. 8. Издръжка Т. Евтимов 300
496. 18. 8. За файтон 30
497. 19. 8. За два пълнитела 160
498. 19. 8. За един чифт обуща на Хр. Стефанов 450
499. 19. 8. Издръжка на П. Пържолов 300
500. 19. 8. Колан, кобург и калъфи за патрони 150
501. 19. 8. Издръжка на П. Струмишки 300
502. 19. 8. Чорапи и тиранти 80
503. 19. 8. Чорапи и тиранти 80
504. 19. 8. Пътни до Пловдив 150
505. 19. 8. Еднократна помощ Тасе Христов 2 500
506. 19. 8. Еднократна помощ Силко Цветков 2 500
507. 19. 8. Пътни и др. на Михаил Гърчев 200
508. 19. 8. Един костюм дрехи на П. Пържолев 800
509. 19. 8. Пътни и др. разноски на бошняците 2 100
510. 19. 8. Рецепта 19
511. 19. 8. Временна помощ на Кр. Каракачев 300
512. 19. 8. Временна помощ на Ст. Рапов 200
513. 19. 8. Издръжка на Ив. Коцев 500
514. 20. 8. Временна помощ на Ампо Стойчев 300
515. 20. 8. За храна на четниците в Орта-Кьой 273
516. 20. 8. Издръжка Хр. Стефанов 550
517. 20. 8. Ризи и гащи на Хр. Стефанов 230
518. 20. 8. Помощ на Евт. Илиев 150
519. 20. 8. Помощ на Станко Александров 300
520. 21. 8 Ризи и гащи 345
521. 21. 8 Издръжка Панзо Зафиров 550
522. 21. 8 Издръжка Т. Гущера 550
523. 21. 8 Издръжка на Ст. Христов 300
524. 21. 8 Издръжка П. Константинов 550
525. 21. 8 За храна на трима четници 84
526. 21. 8 Помощ на болния Пандо Стойчев 400
527. 21. 8 Помощ на болния Борис Сушев 300
528. 21. 8 Ризи и гащи 345
529. 21. 8 Пътни до Г. Джумая на П. Струмишки и др. 800
530. 21. 8 Пътни и др. до Перник на Б. Иванов 200
531. 22. 8 Рецепта 23
532. 22. 8 Помощ на Ив. Христов 200
533. 22. 8 Пътни до Кюстендил на Евт. Илиев 300
534. 22. 8 Едни панталони на Евт. Илиев 250
535. 22. 8 Едни сандали 140
536. 22. 8 Помощ на Ат. Николов 200
537. 22. 8 Помощ на Кирил Гоцев 200
538. 22. 8 Помощ на Яне Шишков 200
539. 22. 8 Издръжка на М. Рафаилов 200
540. 23. 8 Издръжка на Кр. Лазаров 500
541. 23. 8 Издръжка на Т. Евтимов 300
542. 23. 8 Пътни до Кюстендил на Киро Гоцев 200
543. 23. 8 Издръжка на В. Велянов 700
544. 23. 8 За квартира на В. Велянов 500
545. 23. 8 Помощ на М. Гайдов 200
546. 24. 8 Помощ на Ат. Нушков 200
547. 24. 8 Помощ на Пандо Кицов 200
548. 24. 8 Помощ на П. Пържолов 200
549. 25. 8 Помощ на В. Киров 200
550. 25. 8 Пътни до Петрич на Б. Сушев 200
551. 25. 8 Помощ на Кр. Божков 200
552. 25. 8 За храна на Хр. Симеонов 1 240
553. 25. 8 Патрони 350
554. 25. 8 За 6 коли пясък за Ал. Стефанов 420
555. 26. 8. За материал на къщата на Алексо 466
556. 26. 8. Издръжка на Ст. Александров 300
557. 26. 8. Йордан Гюрков – издръжка 2 000
558. 27. 8. За баните на Кр. Каракачев 1 400
559. 27. 8. За пътни на Панзо Струмишки 200
560. 27. 8. За храна и др. до Кърджали на М. Георгиев и др. 400
561. 27. 8. Издръжка на П. Пържолов 200
562. 27. 8. За един чифт сандали 150
563. 27. 8. За един чифт сандали 160
564. 27. 8. За два костюма 1 700
565. 27. 8. Издръжка Ст. Александров 500
566. 27. 8. Издръжка П. Чанков 200
567. 27. 8. Издръжка на Т. Павлов 200
568. 27. 8. Издръжка К. Георгиев 200
569. 27. 8. За пътни на П. Стойков до Шумен 300
570. 27. 8. Издръжка на войв. Чегански 2 000
571. 27. 8. Издръжка на Ст. Христов 200
572. 27. 8. За 280 метра плат 896
573. 27. 8. За храна до Кърджали К. Стоянов и др. 600
574. 29. 8. Издръжка Васил Цадилов 200
575. 29. 8. Ст. Петков – Чирпан и Р. Даскалова – Джумая 4 517
576. 29. 8. Възнаграждение на Велев 4 500
577. 29. 8. Канцеларски 110
578. 29. 8. Канцеларски 15
579. 29. 8. Канцеларски 118
580. 29. 8. Издръжка Мато Рафаилов 300
581. 30. 8. Разни планшети 250
582. 30. 8. Батерии и крушки 140
583. 30. 8. Петър Герасимов за квартира 250
584. 30. 8. Разни разходи на П. Герасимов 450
585. 30. 8. 200 екземпляра „моите стари съседи“ 2 000
586. 30. 8. За автомобил по работа 500
587. 30. 8. За една фанела 180
588. 30. 8. Издръжка на Евтим Илиев 200
589. 30. 8. Издръжка семейството на П. Пашата 3 000
590. 30. 8. Издръжка семейството П. Михайлов 4 000
591. 30. 8. За печат на разни брошури на Глушков 14 125
592. 30. 8. За едни обуща на Кр. Каракачки 450
593. 30. 8. Направа обущата на Ст. Александров 85
594. 30. 8. Издръжка семейството на Г. п. Христов 3 000
595. 30. 8. На С. Велев 9 000
596. 30. 8. На С. Велев 3 000
597. 30. 8. За кълчища за измазване таван 50
598. 30. 8. За 6 коли пясък 660
599. 30. 8. Издръжка семейството на Ал. Стефанов 3 000
600. 30. 8. Издръжка семейството Бл. Николов 2 000
601. 30. 8. Издръжка семейството на Цеков 2 000
602. 30. 8. На Д-р Палчев за болните 9 520
603. 30. 8. За трима болни хотел „Ориент“ 590
604. 30. 8. Издръжка на Ив. Коцев 500
605. 30. 8. За една матерка 220
606. 30. 8. За хотел 61
607. 30. 8. За двама хотел 435
608. 31. 8. За двама хотел 1 734
609. 31. 8. За трима хотел 251
610. 31. 8. За трима хотел 220
611. 31. 8. За четирима хотел 694
612. 31. 8. За трима хотел 448
613. 31. 8. За 5 души хотел 1 430
614. 31. 8. За двама хотел 88
615. 31. 8. За 5 души хотел 220
616. 31. 8. За трима души хотел 273
617. 31. 8. За трима души хотел 165
618. 31. 8. За трима души хотел 1 734
619. 31. 8. За един хотел 253
620. 31. 8. За четирима хотел 1 059
621. 31. 8. Издръжка на болния Илия Кошев 200
622. 1. 9. За превоз до Джумай на машината 300
623. 1. 9. Издръжка В. Велянов 1 000
624. 1. 9. Фанела 235
625. 1. 9. Костюм дрехи на Шарен Ампо 800
626. 1. 9. Риза презрамки за същия 220
627. 1. 9. Каскет за същия 55
628. 1. 9. За работници по къщата на Ал. Стефанов 1 000
629. 1. 9. Долни дрехи Шарен Ампо 115
630. 1. 9. Издръжка Хр. Стефанов 500
631. 1. 9. Издръжка Т. Гущера 500
632. 1. 9. Издръжка П. Пържолев 300
633. 1. 9. Издръжка Ст. Александров 300
634. 1. 9. Издръжка м. септември П. Герасимов 1 500
635. 1. 9. Издръжка на М. Икономов 200
636. 1. 9. Издръжка П. Константинов 500
637. 1. 9. Помощ на Йордан Георгиев 300
638. 1. 9. За файтон 160
639. 1. 9. Временна издръжка П. Струмишки 300
640. 1. 9. За превод на мемоара 1 000
641. 1. 9. За преглеждане коректурите на мемоара 1 000
642. 1. 9. Рецепта 31
643. 1. 9. Рецепта 21,45
644. 1. 9. Вар за къщата Ал. Стефанов 750
645. 1. 9. Дървен материал за същата 778
646. 1. 9. Пътни до Кюстендил 200
647. 1. 9. Помощ на Герасим и пътни до Кюстендил 200
648. 1. 9. Временна издръжка В. Садилов 300
649. 1. 9. Револвер с патрони 1 600
650. 1. 9. Канцеларски 120
651. 3. 9. Пътни до Бургас 1 000
652. 3. 9. Файтон до болницата 70
653. 3. 9. За файтон 60
654. 3. 9. Временна помощ П. К. Чанков 300
655. 3. 9. Помощ на Вл. Василев и Д. Иванов 500
656. 3. 9. Помощ Кузман Йорданов 200
657. 3. 9. Временна издръжка на Евт. Илиев 200
658. 3. 9. Временна издръжка на Джинджифилов 200
659. 3. 9. Файтон пренасяне архива 35
660. 3. 9. Издръжка на Илия Лерински 500
661. 3. 9. Временна издръжка на М. Чегански 500
662. 3. 9. Издръжка на Ст. Ряпов 200
663. 4. 9. Помощ на Борис Неданов 100
664. 4. 9. Издръжка на Васил Ихчиев 1 500
665. 4. 9. Долни дрехи за Т. Иванов 115
666. 4. 9. Издръжка на Мишо Шкартов 1 500
667. 4. 9. Издръжка Тома Павлов 500
668. 4. 9. Издръжка м. септември Чавдар 4 000
669. 4. 9. Издръжка на Ат. Калчев 2 000
670. 5. 9. Издръжка на Йордан Георгиев 200
671. 5. 9. Долни гащи 57,50
672. 5. 9. Пътни и др. разноски х. Григор Кюстендил 1 500
673. 5. 9. Един костюм дрехи 800
674. 5. 9. На Мито Гайдов за храна 1 809
675. 6. 9. За хотел на Ампо 275
676. 6. 9. За писущите машини превоз и мито 1 843
677. 6. 9. Визи на паспорти 1 085
678. 6. 9. За долни дрехи на Евт. Илиев 115
679. 6. 9. За туш и др. по картата на Македония 60
680. 6. 9. За написване изложението на Радич 1 000
681. 6. 9. За пътни на М. Чегански Св. Врач 600
682. 6. 9. Издръжка х. Григор 500
683. 6. 9. Временна издръжка Ст. Ряпов 100
684. 6. 9. Помощ на Миро Василев 150
685. 7. 9. Три чувала празни 90
686. 7. 9. Долни дрехи 4 025
687. 7. 9. Временна издръжка на Евт. Илиев 200
688. 7. 9. Издръжка на Станко Александров 250
689. 8. 9. Автомобил 6 735
690. 8. 9. Последна помощ на Кузман Йорданов 200
691. 8. 9. Последна помощ на Ст. Ряпов 200
692. 8. 9. Пътни на Гоце Димишев с още един 700
693. 8. 9. Пътни до Пловдив на Б. Неданов 200
694. 8. 9. Издръжка на болния Мито Рафаелов 300
695. 8. 9. Два чифта сандали 360
696. 8. 9. По отвореното писмо на Радич 200
697. 8. 9. За превод на корекции от бълг[арски] на френски 3 000
698. 8. 9. За вар по къщата на Ал. Стефанов 500
699. 8. 9. Пътни до Перник Ив. Христов 50
700. 8. 9. Издръжка Евт. Илиев 350
701. 8. 9. Последна издръжка на П. Пържолев 400
702. 8. 9. Издръжка на Пандо Струмишки 300
703. 8. 9. Помощ на куриера Серафим Спасов 150
704. 8. 9. Издръжка Шарен Ампо 350
705. 8. 9. Рецепта 17,30
706. 9. 9. За 4 чифта сандали 400
707. 9. 9. Материали по ремонта къщата Ал. Стефанов 630
708. 9. 9. Издръжка Йордан Гюрков 2 000
709. 9. 9. Парабел за Кр. Кумановски 1 400
710. 9. 9. Автомобил 1 500
711. 9. 9. За Шанданов храна и др. работи 1 430
712. 9. 9. За лодките 4 000
712. Разписка Хаджията – 4 000; Гюрков – 2 300 сменена – 2 700 6 300
713. 9. 9. Издръжка на Тома Павлов 200
714. 9. 9. Издръжка на Ил. Лерински 500
715. 9. 9. Издръжка на П. Шанданов 500
716. 9. 9. Временна издръжка на Ипократ Панев 500
717. 9. 9. Временна издр. на Вл. Димитров 500
718. 9. 9. Временна издр. на Мирчо Кикириков 500
719. 9. 9. Временна издр. на Йосиф Киров 300
720. 9. 9. Пътни разноски на Бърльо 1 000
721. 9. 9. Издръжка на Ст. Петков 500
722. 10. 9. За едни панталони 300
723. 10. 9. Временна помощ на Хр. Ангелов 500
724. 10. 9. Временна помощ Станоя Стоянов 500
725. 10. 9. Временна помощ на Ат. Николов 200
726. 10. 9. Помощ на Петър Шуманов 150
727. 10. 9. Временна помощ на Даме Йорданов 500
728. 10. 9. Долни дрехи за Тома Павлов 115
729. 10. 9. Патрони и пълнители 252
730. 10. 9. Три броя открити кобури 105
731. 10. 9. Вар за къщата на Ал. Стоянов 500
732. 10. 9. Чакъл за къщата на Ал. Стоянов 200
733. 10. 9. За канцеларски 45
734. 10. 9. Патрони 150
735. 10. 9. Канцеларски 34
736. 10. 9. Долни дрехи на Б. Неданов 115
737. 10. 9. Издръжка на Ив. Коцев 500
738. 10. 9. Издръжка на В. Велянов 1 000
739. 10. 9. Временна помощ на В. Николов 500
740. 10. 9. Наем за квартирата на Величко за септ[ември] 600
741. 10. 9. Издръжка В. Садилов 300
742. 10. 9. Издръжка П. Киров 300
743. 10. 9. Пътни до Петрич на М. Иванов 550
744. 11. 9. Файтон 150
745. 11. 9. Издръжка на Т. Гущеров 500
746. 11. 9. Издръжка П. Константинов 500
747. 11. 9. Помощ на К. Михайлов 300
748. 11. 9. Револвери, патрони, калъф 1 300
749. 12. 9. Една рецепта 35
750. 12. 9. Пътно до Кюстендил и обратно 150
751. 12. 9. Бензин и масло 1 320
752. 12. 9. Временна издръжка Д. Ризов 500
753. 12. 9. Рецепта 6,73
754. 12. 9. Временна издръжка Станко Александров 200
755. 13. 9. Помощ на Пандо Николов Струмишки 100
756. 13. 9. На болния Т. Иванов – от Щипско 200
757. 13. 9. Издръжка Т. Павлов – Битолска чета 300
758. 13. 9. Пътни до Дупница 80
759. 13. 9. Издръжка И. Киров 150
760. 13. 9. 4 чувала цимент за къщата на А. Стефанов 300
761. 13. 9. За работа по къщата на горния 1 000
762. 13. 9. За стъкла по къщата на горния 60
763. 13. 9. Пътни за трима 600
764. 14. 9. Рецепта 35,25
765. 14. 9. На П. Герасимов за други 200
766. 14. 9. Разноски за П. Герасимов и др. до Г. Джумая 200
767. 14. 9. Пътни до Хасково на П. Пържолев 300
768. 14. 9. Пътни до Хасково на К. Гоцев 300
769. 14. 9. Пътни до Хасково на М. Георгиев 300
770. 14. 9. Пътни до Хасково на Кр. Каракачки 300
771. 14. 9. Пътни до Хасково на К. Николов 300
772. 14. 9. Пътни до Хасково на К. Йорданов 300
773. 14. 9. Издръжка на Вл. Димитров 200
774. 15. 9. Наем за склада м. септември 500
775. 15. 9. Издръжка на Гюрков 3 000
776. 15. 9. Издръжка на Ив. Марков 1 000
777. 15. 9. Издръжка Кръсто Митов 500
778. 15. 9. Издръжка Кр. Андов 500
779. 15. 9. Издръжка Ст. Александров 200
780. 15. 9. Пътни до Кърджали на И. Киров 300
781. 15. 9. Издръжка Т. Павлов и П. Константинов и др. 1 000
782. 15. 9. Автомобил 17 878
783. 15. 9. Издръжка на В. Велянов 500
784. 15. 9. Помощ на П. Кузов 200
785. 15. 9. Помощ на бежанеца от сръб[ската] армия А. Кантардж[иев] 200
786. 15. 9. Помощ на Ст. Георгиев 300
787. 15. 9. Вр. помощ на Гр. Джинджифилов 300
788. 16. 9. Каскет 100
789. 16. 9. Издръжка Паликрушов, Мицайков и Иванов 600
790. 16. 9. Врем. издръжка на Г. Арнаудов и др. 1 000
791. 16. 9. Цигари в V участък 48
792. 16. 9. Файтон до гарата 40
793. 16. 9. Издръжка Хр. Танев 300
794. 16. 9. Пътни до … на П. Струмишки 200
795. 16. 9. Издръжка на Д. Йорданов 300
796. 16. 9. 5 панталона 1 250
797. 16. 9. Пътни до Петрич и др. на Ат. Ансаров и др. 1 000
798. 16. 9. Издръжка М. Кикиритков и Вл. Димитров 1 000
799. 17. 9. За работа ремонта къщата А. Стефанов 1 050
800. 17. 9. Издръжка на К. Иванов 300
801. 17. 9. За един костюм дрехи 800
802. 17. 9. Издръжка на Ипократ Ст. Развигоров 200
803. 17. 9. Пътни и др. до Св. Врач на Гр. Джинджифилов 500
804. 17. 9. За четири одеяла на Вл. Димитров и Кикиритков 1 400
805. 17. 9. Пътни до Св. Врач на Ил. Лерински 500
806. 17. 9. Издръжка на Хр. Стефанов 500
807. 17. 9. Обуща на Джинджифилов 300
808. 17. 9. Пътни 300
809. 18. 9. Бензин 1 260
810. 18. 9. Файтон 50
811. 18. 9. Файтон 100
812. 18. 9. Цвънчова жица 70
813. 18. 9. Издръжка на Б. Неданов 300
814. 19. 9. Една риза на Ив. Марков 57,50
815. 19. 9. Долни дрехи 345
816. 19. 9. За 10 пачки 1 100
817. 19. 9. За напечатване мемоар на френски 27 500
818. 19. 9. Издръжка Мито Рафаелов - Гевгелийска чета 500
819. 19. 9. Риза и една връзка 380
820. 19. 9. Срещу запл[ащане] на шофьора Ив. Рашков 500
821. 19. 9. Издръжка Хр. Ангелов 500
822. 19. 9. Издръжка Кр. Андов 500
823. 19. 9. Издръжка на Даме Йорданов 500
824. 19. 9. Издръжка Кр. Митов 500
825. 19. 9. Издръжка Васил Николов 500
826. 19. 9. Издръжка Станой Стоянов 500
827. 19. 9. Издръжка К. Митев 500
828. 19. 9. Издръжка Ил. Панов и Тома Павлов 500
829. 19. 9. Пътни за трима от малашевската чета 600
830. 19. 9. Издръжка Ипократ Ст. Развигоров 500
831.

20. 9.

Автомобил 9 808
832. 20. 9. Издръжка и наем за квартирата В. Велянов 1 500
833. 20. 9. Издръжка Бл. Иванов 300
834. 20. 9. Издръжка Т. Мицайков 300
835. 20. 9. Издръжка на Д. Паликрушов 300
836. 20. 9. Автомобил 7 236
837. 20. 9. Издръжка семейството Чучков за август и септември 4 000
838. 20. 9. 50 литра бензин 700
839. 20. 9. Издръжка Ив. Коцев 500
840. 20. 9. Превоз материали по къщата Ал. Стефанов 50
841. 20. 9. Канцеларски 41
842. 21. 9. С автомобил Брезов 500
843. 21. 9. 6 кгр. пирони за Ал. Стефанов 90
844. 21. 9. Пътни до Петрич на двама 600
845. 21. 9. Издръжка П. Константинов 200
846. 21. 9. Издръжка Станко Александров 300
847. 21. 9. Файтон 40
848. 21. 9. Издръжка на две момчета от Трак[ийската] орг[анизация] 500
849. 22. 9. Канцеларски 50
850. 22. 9. Издръжка на Хр. Стефанов и М. Гърчев 1 000
851. 22. 9. Издръжка Д. Иванов 500
852. 22. 9. Издръжка на В. Ихчиев 1 000
853. 22. 9. Срещу заплатата шофьора „Щаера” 1 000
854. 22. 9. Издръжка Т. Гущера 500
855. 22. 9. Автомобил 21 556
856. 22. 9. Долни дрехи 115
857. 23. 9. Издръжка Б. Неданов, Я. Шишков и др. 132
858. 23. 9. Хотел на П. Зафиров 577
859. 23. 9. Хотел за двама 991
860. 23. 9. Хотел за двама 667
861. 23. 9. Хотел за двама 597
862. 23. 9. Хотел за четирима 856
863. 23. 9. Хотел за двама 224
864. 23. 9. Хотел за един 479
865. 23. 9. Хотел за четирима 788
866. 23. 9. Хотел за двама 292
867. 23. 9. Хотел за трима 496
868. 23. 9. Хотел за един 334
869. 23. 9. Хотел за двама 263
870. 23. 9. Хотел за трима 595
871. 23. 9. Хотел за двама 399
872. 23. 9. Хотел за двама 152
873. 23. 9. За издръжка на Тодор Петров (Тошкара) 2 000
874. 23. 9. Издръжка семейството Силко Цветанов 2 000
875. 23. 9. Долни дрехи 115
876. 23. 9. Автомобил из града 200
877. 24. 9. Шапка 300
878. 24. 9. Костюм дрехи Т. Гущеров 1 300
879. 24. 9. На директора Неврокоп[ския] затвор 2 000
880. 25. 9. Гуми за автомобил 27 480
881. 25. 9. Автомобил из града 500
882. 25. 9. Такси за багаж 278
883. 25. 9. Също 123
884. 25. 9. Също 521
885. 25. 9. По панахидата Ефрем Чучков 2 000
886. 26. 9. За обявления във вестниците 81
887. 26. 9. Такса за афиши 60
888. 26. 9. Амуниция 9 345
889. 26. 9. Амуниция 7 485
890. 26. 9. Хотел за седем души 3 250
891. 26. 9. Файтон 140
892. 26. 9. Също 210
893. 26. 9. Също 240
894. 26. 9. Също 330
895. 26. 9. За трамвай 184
896. 27. 9. Папки и етикети 88
897. 27. 9. Храна и квартира 750
898. 27. 9. Петков – Чирпан и Даскалова – Г. Джумая 4 517
899. 27. 9. Абонамент в. „Зора“ 96
900. 27. 9. Издръжка сем. Т. П. Христов 3 000
901. 27. 9. Издръжка сем. Ал. Стефанов 3 000
902. 27. 9. Издръжка сем. П. Пашата 3 000
903. 27. 9. Издръжка сем.П. Михайлов м. окт. 4 000
904. 27. 9. Издръжка сем. Е. Цеков м. окт. 2 000
905. 27. 9. Издръжка сем. Чучков м. окт. 2 000
906. 27. 9. Издръжка сем. Б. Николов м. окт. 2 500
907. 27. 9. Една вълнена фланела 279
908. 30. 9. Една матара 125
909. 30. 9. Ив. Кожухаров – костюм и пелерина 1 900
910. 30. 9. Хотел за 6 души 710
911. 30. 9. Хотел за 9 души 2 540
912. 30. 9. Кафета канцеларията 312
913. 30. 9. Хотел за 9 души 2 590
914. 30. 9. Издръжка Ив. Коцев 500
915. 30. 9. Пощенски 2 551
916. 30. 9. За файтони от 30.VІ до 30.ІХ 440
917. 30. 9. За бензин 1 460
918. 30. 9. Канцеларски 550
919. 30. 9. Герб по внос на сумите в банка 851
920. 30. 9. Заплата на Д. Малчев (шофьора камионетката) 8 071
921. 30. 9. Издръжка на Ст. Александров 300
922. 30. 9. Помощ на М. Панов 500
923. 30. 9. За тютюн изразходван по налога 6 000
924. 30. 9. Заплата К. Силяновски 30 000
925. 30. 9. Възнаграждение М. х. Кимов 56 000

 

Аванси:

926. 8. 9. Кир. Пърличев 4 000
927. 12. 9. Зафо Зафиров 3 000
928. 20. 9. Мирчо (Мих. Монев) 12 000
929. 20. 9. Анг. Димитров Узунов (Баня) 100 000
930. 27. 9. Ив. Коцев (Параспуров) 30 000
931. 29. 9. Петър Герасимов 10 000
932. 29. 9. Кир. Дрангов 130 000
933. 30. 9. Ив. Михайлов (Брезов) 721 000
934. 30. 9. Йорд. Гюрков 100 000
935. 30. 9. П. Шанданов 10 000
936. 30. 9. Лешников (поруч[ик] Тошев) 136 000
937. 15. 8. Петър Герасимов 20 000
938. 30. 9. Т. Пиперевски 8 771 140

10 047 140

10 961 683,88

 

Равносметка:

Приход Разход
От окончателни разписки 1 970 720
От временни разписки 9 593 450
По документи 914 543
Аванси 10 047 140
За уравнение наличност в касата 602 487
11 564 170 11 564 170

 

Забележка. Приложение 6 окончателни кочана от № 481-530, 531-580, 1151-1200, 1201-1250, 1251-1300, 1451-1495.

Временни разписки 9 кочана от № 1-50, 51-100, 101-150, 151-200, 3037-3100, 2501-2550, 2551-2600, 2601-2650, 2801-2839.

Разходни документи 4 връзки от № 1-186, 187-301, 302-621, 622-925

Авансови разписки от № 926-938.

Първообразният опис, заедно с всичките в него документи получих.

София, 16. окт. 1924 г.

Счетоводител: С. Д. Велев

ЦДА, ф. 396 к, оп. 1, а. е. 16, л. 37. Оригинал. Машинопис и ръкопис.