ПРЕЗ 1990 Г. СЪВЕТСКА ИСТОРИЧКА ОТКРЕХВА ЗАВЕСАТА НА АРХИВА НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛ

Само 10 дни след 10 ноември 1989 г. в София от 21 до 23 ноември се провежда българо-съветски научен симпозиум на тема „Коминтернът, ВКП (б), БКП. Из историята на взаимоотношенията“. В кратка бележка към издадения впоследствие през 1990 г. сборник с изнесените доклади е отбелязано, че „семинарът беше организиран от отделите по международно работническо и комунистическо движение на Института по история на БСП и на Института по марксизъм-ленинизъм при ЦК на КПСС“. Научен редактор и съставител на изданието е Петко Боев.

продължава>